Všeobecné podmínky TŠ – TAP

Všeobecné podmínky TŠ – TAP

TENISOVÁ AKADEMIE PRAHA – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

TENISOVÁ AKADEMIE PRAHA (dále TAP) organizuje celoročně tréninky tenisu pro děti, mládež a dospělé.

Letní období

TAP organizuje v průběhu letního období (květen červen, září) individuální a skupinové tréninky tenisu pro děti a mládež v odpoledních hodinách pondělí až pátek 13–19 hod. podle stálého tréninkového plánu. V dopoledních hodinách pondělí až pátek 8 – 13 hod. TAP organizuje výuku individuálně pro děti a dospělé. Tréninky se konají na venkovních antukových dvorcích nebo v tenisové hale v Dubči.

V průběhu roku organizuje TAP turnaje mládeže zařazené do termínové listiny ČTS a turnaje hráčů TŠ.

Během letních školních prázdnin organizuje TAP individuální výuku závodních a nezávodních hráčů a příměstské tenisové tábory.

Zimní období

TAP organizuje v průběhu zimního období (říjen – duben) individuální a skupinové tréninky tenisu v tenisových halách v Dubči a Štěrboholích podle stálého tréninkového plánu na celou zimní sezónu v rozsahu 25-27  týdnů.  Počet hráčů ve skupině může být změněn v průběhu daného herního období. Skupiny mohou být o maximálním počtu hráčů 5.

Systém náhrad

Náhradou se rozumí nepeněžní možnost výběru neodehraného kurzovného formou náhradních tréninkových jednotek. Nárok na náhradu vzniká při omluvené neúčasti na tréninkové jednotce nejpozději do 19.hodiny dne předcházejícího termínu tréninkové jednotky. Hráči mají nárok na náhradu neodehraného kurzovného při individuálním a skupinovém tréninku a při omluvené neúčasti na tréninkové jednotce nebo v případě deště v plné výši, pokud je náhrada uskutečněna v daném herním období. Výše náhrady při skupinovém tréninku zahrnuje odměnu trenéra, nikoliv pronájem haly, příp. dvorce a to v případě, pokud jsou náhrady převedeny do následujícího herního období. Náhrady je možné čerpat do 31.8. daného kalendářního roku, po tomto termínu nárok na náhrady zaniká. V případě nekonání tréninkové jednotky z viny TAP je tréninková jednotka nahrazena. TAP má povinnost informovat  hráče po skončení každého herního období o výši náhrad.

Hráči jsou povinni se řídit platnými pravidly TAP a dodržovat provozní pravidla jednotlivých sportovišť, kde kurzy probíhají. Rodiče mají povinnost informovat TAP o zdravotním stavu dětí.

TAP musí sdělit hráči tréninkový plán a výši kurzovného a předat hráčům rozpis kurzovného nejméně 14 kalendářních dnů před termínem splatnosti kurzovného na jednotlivá herní období.

Platba kurzovného:

Kurzovné je vypočítáno součtem hodin v jednotlivých týdnech vynásobeném počtem týdnů v daném herním období.

Kurzovné se platí v daném školním roce 3x, a to za měsíce říjen-prosinec, leden-březen, duben-červen. Měsíc září se platí zvlášť na konci měsíce září, případně s platbou za měsíce říjen-prosinec.

Kurzovné na jednotlivá období je stanoveno dle platného ceníku TAP.

Kurzovné zahrnuje úhradu za pronájem haly podle celkového počtu tréninkových hodin a počtu hráčů ve skupině, hodinovou odměnu trenéra, míče, pomůcky.

Způsob úhrady:

Převodem na číslo účtu uvedené na rozpisu k úhradě.

Jsme komunitní

Doporučujeme

Back to Top